Wet- en regelgeving

Klimaatverandering plaatst ons voor een enorme uitdaging. Het Klimaatakkoord van Parijs heeft tot doel de opwarming van de aarde te beperken tot niet meer dan 1,5°C. Door Nederland wordt ingezet op een verlaging van Nederlandse CO2-emissies in 2030 – over 12 jaar – met zo’n 49% ten opzichte van 1990. Dat is aanzienlijk. Burgers, bedrijven en overheden zullen een grote inspanning moeten verrichten om deze klimaat- en energietransitie te verwezenlijken.

Uitdagingen zijn de verduurzaming van de energievoorziening, bijvoorbeeld door het aardgasvrij maken van woningen, het aansluiten van kantoorgebouwen op bodemenergiesystemen en door energiebesparingsmaatregelen te nemen. Maar daar blijft het niet bij. Ook zijn maatregelen nodig om het optimaal (her)gebruik van grondstoffen te stimuleren en om Nederland te beschermen tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering. In korte tijd moet er veel gedaan worden. De kans is groot dat ook uw organisatie wordt geraakt door de ingrijpende maatregelen die nodig zijn om deze transitie mogelijk te maken.

Om deze klimaat- en energietransitie verder vorm te geven, wordt wet- en regelgeving voorbereid en gewijzigd. Zo is het wetsvoorstel dat voorziet in een verbod op het gebruik van kolen door elektriciteitscentrales aanhangig bij de Afdeling advisering van de Raad van State, is recentelijk geadviseerd over het voorstel voor een Klimaatwet, is Warmtewet- en regelgeving herzien en heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een wetgevingsagenda energietransitie afgekondigd.