Reactie Minister EZ op het rapport ‘Evaluatie Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’

Reactie Minister EZ op het rapport ‘Evaluatie Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’

en

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft Minister Henk Kamp van Economische Zaken verzocht om een reactie te geven op het rapport ‘Evaluatie Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’, dit rapport is op 10 maart 2016 door de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) aan de Tweede Kamer is gezonden. Op 18 april jl. is zijn reactie gepubliceerd.

Lees meer…

Bij het stellen van financiële zekerheid moeten inflatie en onvoorziene kosten worden meegenomen

Bij het stellen van financiële zekerheid moeten inflatie en onvoorziene kosten worden meegenomen

en

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 9 maart 2016 uitspraak gedaan over de vereisten waaraan moet worden gedaan bij het stellen van financiële zekerheid voor de ontmanteling van kerncentrales op basis van de Kernenergiewet. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat bij het stellen van financiële zekerheid rekening moet worden gehouden met inflatie en met onvoorziene kosten, zodat de zekerheidstelling van meet af aan voldoende is om de ontmantelingskosten te dekken.

Lees meer…

Ook de levering van lauw grondwater valt onder de Warmtewet

Ook de levering van lauw grondwater valt onder de Warmtewet

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een belangrijke uitspraak gedaan in het kader van de Warmtewet. Lange tijd was er onzekerheid of de Warmtewet alleen zag op warmte die direct als zodanig bruikbaar was, of dat lauw water dat wordt gebruikt voor een warmtepomp, als onderdeel van een bodemenergiesysteem, ook als warmte moet worden aangemerkt in de zin van de Warmtewet. Lees meer…

Tweede Kamer stemt in met nieuw wetsvoorstel Stroom (windenergie)

Tweede Kamer stemt in met nieuw wetsvoorstel Stroom (windenergie)

en

Zoals wij eerder op dit blog meldden, heeft minister Kamp, na het wegstemmen van de Wet Stroom in de Eerste Kamer, een nieuw wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel beoogt de vertraging in de uitvoering van het Energieakkoord te beperken door op korte termijn alsnog de noodzakelijke bepalingen voor het elektriciteitsnet op zee en een versnelling van de realisatie van wind op land te regelen. De Tweede Kamer heeft op 18 februari jl. ingestemd met dit nieuwe wetsvoorstel. Lees meer…