Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Naar aanleiding van een evaluatie van deze wet begin 2016 is er een wetsvoorstel tot wijziging van de Warmtewet in mei 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is gericht op versterking van de markt voor collectieve warmtelevering. Het tweede oogmerk van dit wetsvoorstel is om de regelgeving voor collectieve warmtelevering beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie.

Het parlement heeft het wetsvoorstel aangenomen en in september 2018 is de wet gepubliceerd (Stb. 2018, 311). Als een gevolg van de wijzigingen in de Warmtewet zijn ook het Warmtebesluit en de Warmteregeling gewijzigd.

Vorige week is het inwerkingtredingsbesluit verschenen (Stb. 2019, 134). De inwerkingtreding is gedeeltelijk op 1 juli 2019 en gedeeltelijk op 1 januari 2020. De bepalingen van de wet tot wijziging van de Warmtewet die geen betrekking hebben op tariefregulering en de eisen die worden gesteld aan de boekhouding van vergunninghoudende leveranciers treden in werking op 1 juli 2019, de overige bepalingen op 1 januari 2020.

Alleen artikel 1b, van de wet tot wijziging van de Warmtewet treedt nog niet in werking. Artikel 1b bevat een bevoegdheid voor de minister om bij wege van experiment een ontheffing te verlenen van het bepaalde bij of krachtens deze wet. Deze bepaling treedt op een nader te bepalen tijdstip in werking, wanneer bij algemene maatregel van bestuur nadere regels zijn gesteld omtrent de voorwaarden waaronder deze bevoegdheid kan worden toegepast.

De inwerkingtreding van het gewijzigde Warmtebesluit en Warmteregeling is op dezelfde manier geregeld. De bepalingen met betrekking tot tariefregulering en de eisen die worden gesteld aan de boekhouding van de leverancier treden in werking op 1 januari 2020. Alle overige bepalingen treden in werking op 1 juli 2019.

Pels Rijcken heeft doorlopende teksten gemaakt van de Warmtewet, het Warmtebesluit en de Warmteregeling waarin de wijzigingen duidelijk naar voren komen, met per wijziging de inwerkingtredingsdatum.