Archief van: mei 2016


Inkomsten van de beheerder van het elektriciteitsnet op zee

Inkomsten van de beheerder van het elektriciteitsnet op zee

De netbeheerder van het net op zee, dat wordt aangelegd ten behoeve van de uitbreiding van de windparken op de Noordzee, dient zijn inkomsten te krijgen uit subsidies of via een vergoeding vanuit het landelijk netbeheer. De toegestane inkomsten moeten op grond van de Elektriciteitswet 1998 worden vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM). De ACM heeft op 27 mei jl. haar ontwerpbesluit gepubliceerd ten aanzien van de methode om de toegestane inkomsten vast te stellen voor de netbeheerder van het net op zee (het zogenoemde methodebesluit). (meer…)

Reactie Minister EZ op het rapport ‘Evaluatie Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’

Reactie Minister EZ op het rapport ‘Evaluatie Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft Minister Henk Kamp van Economische Zaken verzocht om een reactie te geven op het rapport ‘Evaluatie Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’, dit rapport is op 10 maart 2016 door de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) aan de Tweede Kamer is gezonden. Op 18 april jl. is zijn reactie gepubliceerd.

(meer…)

Bij het stellen van financiële zekerheid moeten inflatie en onvoorziene kosten worden meegenomen

Bij het stellen van financiële zekerheid moeten inflatie en onvoorziene kosten worden meegenomen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 9 maart 2016 uitspraak gedaan over de vereisten waaraan moet worden gedaan bij het stellen van financiële zekerheid voor de ontmanteling van kerncentrales op basis van de Kernenergiewet. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat bij het stellen van financiële zekerheid rekening moet worden gehouden met inflatie en met onvoorziene kosten, zodat de zekerheidstelling van meet af aan voldoende is om de ontmantelingskosten te dekken.

(meer…)